Obsługa inwestycji

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę inwestycji elektroenergetycznych oraz teletechnicznych.

Na podstawie naszych Projektów (lub dostarczonych przez Państwa) opracowujemy kompletną dokumentacje przetargową, zgodną z Prawem Zamówień Publicznych (PZP) lub z Państwa indywidualnymi wymaganiami.

Opracowujemy:
– Kosztorysy Inwestorskie,
– Przedmiary Robót,
– Szczegółowe Specyfikację Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (SSTWiOR).

Dodatkowo oferujemy Państwu usługę Inwestorskiego Nadzoru Budowlanego realizowanych przez Państwa Inwestycji.